Header afbeelding
Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking
7 maart 2022

Na meerdere keren te zijn uitgesteld is de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet nu vastgesteld op 1 januari 2023. Het uitstel heeft alles te maken met het complexe karakter van de nieuwe wet, waarbij 26 wetten op het gebied van de leefomgeving worden geïntegreerd in één wet. De doelstelling is om deze wetgeving minder complex en van hogere kwaliteit te maken (onder het motto ‘eenvoudig beter’). De praktijk wijst echter uit dat er veel haken en ogen aan de Omgevingswet zitten en dat het de vraag is of die doelstelling daadwerkelijk wordt gehaald. Door het uitstel is er in ieder geval meer tijd om te oefenen met het nieuwe stelsel en om de stabiliteit en functionaliteit van de digitale omgeving (DSO) te verbeteren.

Voor nieuwe initiatieven in de fysieke leefomgeving betekent dit helaas wel dat er vertraging kan ontstaan bij de afhandeling ervan door de gemeente. Zo moet een ontwerp-bestemmingsplan voor 1 janari 2023 ter inzage worden gelegd om nog onder het oude recht (Wet ruimtelijke ordening) te kunnen worden afgedaan. Na die datum moet dat een ontwerp-omgevingsplan worden. Wij gaan ervan uit dat het in de tweede helft van dit jaar lastig wordt om nog een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld te krijgen door de gemeente. De eerste signalen hierover hebben ons al bereikt vanuit gemeenteland. Dat betekent dat vanaf juli 2022 naar verwachting al een omgevingsplan moet worden voorbereid. De Omgevingswet legt veel bevoegdheden neer bij de gemeente, wat wel tot gevolg heeft dat een gemeente veel keuzes moet maken en nog moet leren werken met het nieuwe wettelijk instrumentarium. Het is daarom reëel om te verwachten dat de afhandelingstermijn van een omgevingsplan een stuk langer is dan van een bestemmingsplan.

Voor de omgevingsvergunningen, zoals we die nu kennen voor bijvoorbeeld milieu en bouw, verandert er ook het nodige onder Omgevingswet. Zo is het uitgangspunt dat er in meer gevallen dan nu omgevingsvergunningen worden afgedaan met een korte procedure van maximaal 8 weken (die wel weer net als nu is te verlengen met 6 weken). De gemeente heeft echter een bepaalde vrijheid om in bepaalde gevallen toch een uitgebreide procedure (met een afdoeningstermijn van 6 maanden) te eisen. Daarbij is het anders dan nu niet meer zo dat er een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaat wanneer de gemeente niet tijdig beslist op een aanvraag.

We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.