Header afbeelding

Wij helpen u graag met uw vergunningen!

Hoe verkrijg ik de vergunningen om mijn bedrijf te laten groeien of te veranderen? Om deze vraag te beantwoorden, gaat Locis Adviseurs graag persoonlijk met u aan tafel voor begeleiding van planvorming tot realisatie.

Eerst kijken we met u of het initiatief reëel en haalbaar is. Vervolgens verschaffen we inzicht in de benodigde toestemmingen. Dan zetten we een en ander in gang op basis van de opzet van het bedrijfspand of stal. Uiteraard nemen we daarbij eventuele subsidiemogelijkheden mee. We adviseren u over het vergunningentraject en verzorgen de benodigde bouw- en milieutekeningen. En indien noodzakelijk doen we onderzoek naar onder meer brandveiligheid, geluid, geur en lucht. Daarnaast coördineren wij voor u de onderzoeken op het gebied van bodem, grondwater, asbestinventarisatie, archeologie, flora & fauna en landschappelijke inpassing . Bij complexe zaken staan wij u bij in bezwaar- en beroepsprocedures tot en met rechtbank en Raad van State.

Voor deskundig advies over benodigde vergunningen / toestemmingen:

 • Omgevingsvergunning voor milieu (milieuvergunning/Hinderwet)
 • Omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning)
 • Omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (vrijstelling of afwijken bestemmingsplan)
 • Vergunning Natuurbeschermingswet, PAS melding of Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
 • Melding Activiteitenbesluit (AMvB artikel 8.40 Wm, Besluit landbouw)
 • Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) voor veehouderijen en MKB
 • Aanlegvergunning (inrit, ophogen of afgraven van een perceel)
 • Sloopmelding
 • Kapvergunning (rooien en kappen van bomen of houtwallen)
 • Onttrekkingsvergunning (grondwaterpomp)
 • Waterwetvergunning (lozen van afvalwater, aanleg of vervanging van een duiker)
 • Milieueffectrapport of MER-beoordeling

Locis Adviseurs: voor advies met resultaat! Wilt u ontdekken wat onze adviseurs op het gebied van vergunningen voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.