Header afbeelding
Beëindigingsregelingen voor de landbouw ter inzage
12 mei 2022

Deze week zijn er twee beëindigingsregelingen in concept bekend gemaakt door de overheid. Concreet gaat het om de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’ (LBV) en de ‘Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen’ (MGA-2). Tot 13 juni 2022 kan er gereageerd worden op deze concept-regelingen. Na beoordeling van de reacties zullen de regelingen later dit jaar in werking treden en kan men zich ervoor aanmelden. 

 

Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV):

Melkvee- varkens- en pluimveehouders die de afgelopen drie jaren onafgebroken dieren hebben gehouden kunnen hun bedrijf hiermee vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een markconforme vergoeding van 100% voor de door te halen productierechten (fosfaatrechten / varkensrechten / pluimveerechten) én een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de stallen. Om in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de drempelwaarde van 50 mol stikstof per jaar (gecumuleerd op alle gebieden tezamen). De depositie moet worden berekend met het verspreidingsmodel Aerius Lbv-calculator welke momenteel nog niet beschikbaar is. Uitgangspunt daarbij is het aantal dieren dat gemiddeld in 2021 op de locatie is gehouden.  De verwachting is dat er veel bedrijven kunnen voldoen aan de voorwaarden.

Iemand die deelneemt aan deze regeling moet uiteraard definitief stoppen met het houden van varkens, pluimvee en melkvee op deze locatie én mag ook niet op een andere locatie starten met één van deze diersoorten. De stallen moeten worden gesloopt (tenzij deze een andere functie krijgen dan het houden van dieren) en de bestemming van de locatie moet worden gewijzigd.

Bij beperkt budget wordt voorrang gegeven aan de bedrijven waarmee de grootste milieuwinst is te behalen.

De volledige tekst van de regeling is te raadplegen via de volgende link: Overheid.nl | Consultatie Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) (internetconsultatie.nl)

 

Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2):

Dit is een landelijke regeling bedoeld om piekbelasters rondom specifieke natura-2000gebieden te stimuleren hun bedrijf te staken. Uitvoering van deze regeling ligt bij de provincies. De regeling ziet op alle veehouderijsectoren, dus ook op diercategorieën zonder productierecht. De drempelwaarde voor deelname is gebiedspecifiek en zodanig bepaald dat per natura-2000gebied slechts 2% van de veehouderijlocaties in aanmerking komt.

Er wordt een marktconforme vergoeding betaald voor het doorhalen van de eventuele productierechten en voor de waardevermindering  van de stallen. Eventueel kan de provincie ook grond en/of gebouwen aankopen. De ondernemer mag in beginsel elders weer vee houden, maar dan mag het alleen maar gaan om dieren waarvoor productierechten nodig zijn (fosfaatrechten / varkensrechten / pluimveerechten).

De volledige tekst van de regeling is te raadplegen via de volgende link: Overheid.nl | Consultatie Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2) (internetconsultatie.nl)

 

Vragen?

Zeker niet uitgesloten is dat deze regelingen de nodige vragen bij u oproepen. Of mogelijk wilt u reageren in de lopende internetconsultaties. Onze adviseurs kunnen u hierin informeren en adviseren.  Neem gerust contact op met ons kantoor: 0315-820100.