Header afbeelding
Actualiteiten Wnb en PAS-meldingen
2 februari 2021

 

Eind januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraken gedaan over de vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze uitspraken hebben gevolgen voor de praktijk en de legalisering van de PAS-meldingen. De Afdeling geeft duidelijkheid over de volgende punten:

  • Geen vergunningplicht bij intern salderen
  • Wanneer kunnen en moeten Wnb-vergunningen worden ingetrokken?
  • Rekenmodel Aerius niet toereikend voor verkeer buiten 5 km afstand
  • PAS-meldingen moeten alsnog openbaar worden gemaakt als ze worden opgevraagd.

 

  • Voor intern salderen geldt geen vergunningplicht

Per 1 januari 2020 is de vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming gewijzigd. Er geldt sindsdien alleen nog een vergunningplicht voor veranderingen die significante gevolgen hebben. De afdeling heeft geoordeeld dat wijzigingen of uitbreidingen die niet leiden tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie (= intern salderen) niet langer vergunningplichtig zijn. Dit betekent dat veel ingediende aanvragen waarop nog niet definitief is besloten weer kunnen worden ingetrokken. De provincies beraden zich momenteel over de gevolgen van deze uitspraak van de Afdeling, dit ook in relatie tot de beleidsregels die ze hebben opgesteld bij intern salderen.

  • Wanneer Wnb-vergunningen kunnen en moeten worden ingetrokken?

De Afdeling heeft dit in de uitspraken nader uitgelegd. De provincie kan als maatregel om achteruitgang van natuurwaarden door stikstofdepositie te voorkomen tot intrekking overgaan. De provincie heeft echter beoordelingsruimte en mogen dus ook andere maatregelen treffen! Alleen als intrekken van de vergunning de énige maatregel is om de verslechtering van natuur te voorkomen, moet de provincie de vergunning intrekken. Gelukkig hebben de provincies hiertoe nog geen aanleiding gezien en zijn ze hiertoe nooit overgegaan!

  • Het rekenmodel AERIUS is niet toereikend om gevolgen van wegverkeer buiten 5 km van Natura-2000 gebieden te berekenen

De minister was van mening dat berekende bijdragen van wegverkeer buiten de 5 km van Natura-2000 gebieden niet meer te herleiden zijn tot een project. Het rekenmodel AERIUS berekent de gevolgen van stikstofdepositie door wegverkeer namelijk tot 5 km. De Afdeling is daar echter niet mee eens. De minister heeft niet goed gemotiveerd dat er buiten de 5 km geen nadelige gevolgen voor de Natura-2000 gebieden zijn. De minister moet nu of het rekenmodel aanpassen, of beter motiveren dat wegverkeer buiten de 5 km daadwerkelijk niet te herleiden is. Dit heeft met name gevolgen voor vergunningverlening voor wegen/infrastructuur. We gaan ervan uit dat de agrarische sector hiervan geen directe hinder ondervindt.

  • PAS-melding moeten alsnog openbaar worden gemaakt als ze worden opgevraagd

Coöperatie Mobilisation for the Environment (hierna: MOB) heeft verschillende Wob-verzoeken ingediend bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij hebben PAS-meldingen van agrarische bedrijven opgevraagd bij verschillende provincies. De minister was van mening dat contact- en locatiegegevens niet openbaar hoefden te worden gemaakt, omdat deze niet aan te merken zijn als milieu-informatie. Milieu-informatie is namelijk wel openbaar en moet op navraag worden verstrekt. De minister heeft hiertoe ook besloten, omdat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Daarbij zijn mogelijke dreigingen van dierenrechtenactivisten ook meegewogen. De Afdeling stelt nu de minister in het ongelijk! De locatiegegevens van een emissiebron zijn emissiegegevens en om die reden aan te merken als milieu-informatie. Hierom zijn ze openbaar. De provincies moeten deze gegevens alsnog verstrekken als erom wordt gevraagd.

 

En Nu?

De Afdeling geeft duidelijkheid, maar het Ministerie en de provincies nog niet.  Momenteel is de minister samen met de provincies aan het beraden welke gevolgen de uitspraken hebben voor de beoordelingen en de vergunningverlening. Helaas frustreert dit wederom de voortgang. Uiteraard kunnen wij u adviseren over de vraag of dit ook gevolgen heeft voor uw bedrijfssituatie. Laat u goed informeren hoe te reageren als u hiermee in aanraking komt.

© 2021 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.