Header afbeelding
Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
13 december 2021

Om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten dalen, zijn en worden veel maatregelen getroffen. Een van deze maatregelen is de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Opkoopregeling). Op 24 november 2021 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een nieuwe Opkoopregeling aangekondigd.

Een manier om de stikstofuitstoot te verminderen, is het aankopen en definitief beëindigen van veehouderijen nabij stikstofgevoelige, overbelaste Natura 2000-gebieden. Het gaat daarbij om een gerichte opkoop van veehouderijen, namelijk ‘piekbelasters’. Om dit mogelijk te maken, heeft de minister de Opkoopregeling vastgesteld.

De eerste Opkoopregeling gold van 4 november 2020 tot 1 november 2021. De op 24 november gepresenteerde Opkoopregeling vervangt de oude Opkoopregeling vervangen. Op 24 november 2021 heeft de minister van LNV een ontwerp van een nieuwe, vervangende regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze regeling moet met terugwerkende kracht op 1 november 2021 ingaan en lopen tot 1 december 2022. 

Welke bedrijven komen in aanmerking?

  • Het moet gaan om een bedrijf met melkvee, kippen, kalkoenen, varkens, vleeskalveren of ander vleesvee en/of melkgeiten, die binnen 10 kilometer van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied ligt.
  • Voorwaarde is dat het bedrijf in het afgelopen jaar meer dan 2 mol N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied heeft veroorzaakt en
  • waar, voor zover het veehouderijen met productierecht betreft (melkvee, pluimvee (incl. kalkoenen), varkens), het benodigde productierecht voor minstens 80% zonder beperking ter beschikking staat aan de veehouderij.

Deelname aan de Opkoopregeling is vrijwillig.

Helaas zijn de regels t.a.v. van het beëindigen van de veehouderij gelijk gebleven. Dit betekent o.a. dat de veehouder niet elders in Nederland een veehouderij mag starten of overnemen. Ook niet in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins.