Header afbeelding
Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking
20 maart 2023

Na diverse keren te zijn uitgesteld is de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet nu vastgesteld op 1 januari 2024. Dat betekent onder meer dat de oude systematiek van bestemmingsplannen wordt vervangen door de nieuwe systematiek van het omgevingsplan. Een omgevingsplan heeft een bredere werkingssfeer dan een milieuvergunning. Meest in het oog springend is dat veel milieuregels straks in het omgevingsplan zijn terug te vinden. Daarnaast blijven er landelijke milieuregels gelden, maar dit zijn er veel minder dan nu. Dat betekent dat gemeenten straks aan zet zijn om hun eigen milieuregels te bedenken. Voor bestaande bestemmingsplannen hebben gemeenten daar nog meerdere jaren de tijd voor, waarbij ondertussen een set tijdelijke regels geldt, genaamd de ‘bruidsschat’. De bruidsschat en de geldende bestemmingsplannen vormen samen met bepaalde gemeentelijke verordeningen vanaf 1 januari 2024 van rechtswege het omgevingsplan.

Voor nieuwe initiatieven/plannen betekent de inwerkingreding van de Omgevingswet dat er vertraging kan ontstaan bij de afhandeling ervan door de gemeente. Zo moet een ontwerpbestemmingsplan voor 1 janari 2024 ter inzage worden gelegd om nog onder het oude recht (Wet ruimtelijke ordening) te kunnen worden afgedaan. Na die datum moet dat een ontwerpomgevingsplan worden. Wij gaan ervan uit dat het in de tweede helft van dit jaar lastig wordt om nog een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld te krijgen door de gemeente. Dat betekent dat gemeenten in ieder geval vanaf juli 2022 naar verwachting zullen gaan aansturen op een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Met de voorbereidingstijd die nodig is voor onderzoeken, tekenwerk en verder aan te leveren stukken wordt het mede gezien de ambtelijke afdoeningstijd nog een hele opgave om vanaf nu nog tijdig tot een vastgesteld ontwerpbestemmingsplan te komen. Het is verder reëel om te verwachten dat de afhandelingstermijn van een omgevingsplan een stuk langer zal zijn dan van een bestemmingsplan.

Voor de omgevingsvergunningen, zoals we die nu kennen voor bijvoorbeeld milieu en bouw, verandert er ook het nodige onder Omgevingswet. Zo is het uitgangspunt dat er in meer gevallen dan nu omgevingsvergunningen worden afgedaan met een korte procedure van maximaal 8 weken (die wel weer net als nu is te verlengen met 6 weken). De gemeente heeft echter een bepaalde vrijheid om in bepaalde gevallen toch een uitgebreide procedure (met een afdoeningstermijn van 6 maanden) te eisen. Daarbij is het anders dan nu niet meer zo dat er een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaat wanneer de gemeente niet tijdig beslist op een aanvraag.

Met vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.