Header afbeelding
Nieuwe woningen buitengebied gemeente Aalten
19 januari 2022

Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad van Aalten het beleid ‘Afwegingskader Buitengebied’ vastgesteld. De gemeente ziet een toenemende vraag naar wonen in het buitengebied. Op basis van de prognoses en de daaruit voortvloeiende woningbouwstrategie wil de gemeente Aalten 75 woningen toevoegen in het buitengebied in de eerstkomende periode. Dit is mogelijk middels woningsplitsing, hergebruik/functieverandering van voormalige agrarische gebouwen en met rood voor rood. Daarnaast worden ook mogelijkheden geboden voor tiny houses.

Door stoppende boeren komt er naar verwachting de komende jaren veel agrarische bebouwing leeg te staan. Daarnaast staan er in het buitengebied gemiddeld gezien grotere woningen dan in de kernen. Het onderhoud hiervan is kostbaar. Ook bestaat bij sommigen de behoefte om met meerdere generaties op een erf te kunnen (blijven) wonen. Uitgangspunt voor het buitengebied is dat het toevoegen van extra verstening ongewenst is, het behoud of zelfs de versterking van het groene karakter staat hier daarom centraal. Een initiatief voor woningbouw mag niet ten koste gaan van aanwezige natuur- en/of landschapskwaliteiten. Voor elk type woningbouwplan geldt dat er in een erf- en/of landschapsinrichtingsplan moeten worden aangetoond dat het plan voldoende ruimtelijke kwaliteit biedt.

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied is een van de hoofddoelstellingen binnen dit beleidskader en aldus maatgevend bij de toetsing van aanvragen. Locis Adviseurs wilt u hierin graag adviseren. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden die dit vastgestelde beleid biedt.