Header afbeelding
Legalisatie PAS-meldingen
1 juli 2020

Gedurende het PAS-tijdperk zijn veel vergunningen verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. Een groot deel van de bedrijven had geen vergunning nodig, maar moest een melding doen.  Deels ging het om het vastleggen van een bestaande situatie en deels om uitbreidingen of veranderingen van het bedrijf.

Na de uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 moet geconcludeerd worden dat het PAS niet kan dienen als onderbouwing voor vrijstelling van de vergunningplicht. Voor gemelde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd, is alsnog een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming.

Minister Schouten van LNV heeft in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de meldingen legaal wil houden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

  1. Het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  2. Het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  3. Het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

 

De eerste stap om te komen tot “legalisatie van de meldingen” is gezet: betreffende bedrijven hebben onlangs een mail ontvangen van het ministerie. Daarin wordt verzocht om nadere informatie te sturen. Concreet moeten de gegevens van het bedrijf en de contactpersoon doorgegeven worden. Tevens wordt gevraagd of er belang is bij legalisatie van de melding. Na het versturen van deze informatie krijgt men een mail terug waarin wordt aangekondigd dat op een later moment nadere informatie zal worden gevraagd.

Wat later moet worden aangeleverd betreft:

  • Informatie over de vergunningenhistorie (voorliggende Wnb-vergunning of oude hinderwetvergunningen / milieuvergunningen / meldingen);
  • Inzicht in hoeverre de gemelde situatie was gerealiseerd op 29 mei 2019;
  • Bij niet gerealiseerde situaties: inzicht in eventuele stappen die zijn gezet of investeringen die zijn gedaan om te komen tot realisatie;
  • Berekeningen Aerius waaruit de benodigde ontwikkelingsruimte volgt.

Voor een deel van de bedrijven die in het PAS-tijdperk een melding hebben gedaan is deze exercitie niet meer relevant, aangezien er nadien al een nieuwe vergunning Wnb is verleend. Deze bedrijven hebben echter wel een mail ontvangen. Aangegeven kan worden dat het legaliseren van de melding niet nodig is.

Laat u goed informeren hoe te reageren. Uiteraard kunnen de Locis Adviseurs u hierbij adviseren.

 

© 2020 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.